ინფორმაციის გამოყენების წესი

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ განაცხადის წარდგენის შემდეგ თქვენი პერსონალური მონაცემები, რომელსაც შესაძლოა შიცავდეს განაცხადი, ექვემდებარება დამუშავებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად