ეროვნული უმცირესობების ენები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანივრცლად
2აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაIXსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანივრცლად
3აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანივრცლად
4აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანივრცლად
5აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIIსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანივრცლად
6რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
7რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაIXსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
8რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
9რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
10რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIIსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
11სომხური, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანივრცლად
12სომხური, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაIXსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანივრცლად
13სომხური, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანივრცლად
14სომხური, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანივრცლად
15სომხური, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIIსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანივრცლად