ეროვნული უმცირესობების ენები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორისემესტრი
1აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაIXსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანისრულივრცლად
2აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანისრულივრცლად
3აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIIსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანისრულივრცლად
4აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაXსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანისრულივრცლად
5რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაIXსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანისრულივრცლად
6რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანისრულივრცლად
7რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIIსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანისრულივრცლად
8რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაXსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანისრულივრცლად
9სომხური, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაIXსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანისრულივრცლად
10სომხური, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანისრულივრცლად
11სომხური, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIIსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანისრულივრცლად
12სომხური, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაXსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანისრულივრცლად