ეროვნული უმცირესობების ენები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
2რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
3რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
4რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIIსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად