ეროვნული უმცირესობების ენები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორი
1აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანივრცლად
2აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანივრცლად
3აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულოაზერბაიჯანულიარაქართულენოვანივრცლად
4რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
5რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
6რუსული, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულორუსულიარაქართულენოვანივრცლად
7სომხური, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაI, II, III, IVსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანივრცლად
8სომხური, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანივრცლად
9სომხური, როგორც მშობლიური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულოსომხურიარაქართულენოვანივრცლად