საზოგადოებრივი მეცნიერებები

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორისემესტრი
1გეოგრაფიაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლად
2ისტორიაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლად
3მოქალაქეობაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლად
4სამოქალაქო განათლებაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანისრულივრცლად
5საქართველოს ისტორიაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლად