სახელმწიფო ენა

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორისემესტრი
1ქართული ენა და ლიტერატურაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიმეორევრცლად