სახელმწიფო ენა

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსიენასექტორი
1ქართული ენა და ლიტერატურაIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
2ქართული ენა და ლიტერატურაII, III, IVსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
3ქართული ენა და ლიტერატურაV, VIსავალდებულოქართულიქართულენოვანივრცლად
4ქართული, როგორც მეორე ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორისთვის)I, II, III, IVსავალდებულოქართულიარაქართულენოვანივრცლად