სახელმწიფო ენა

#საგანიკლასი /
სერია
სტატუსისახელმძღვანელოს ენასექტორისემესტრი
1აფხაზური ენა და ლიტერატურაIXსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანისრულივრცლად
2აფხაზური ენა და ლიტერატურაVIIსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანისრულივრცლად
3აფხაზური ენა და ლიტერატურაVIIIსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანი, არაქართულენოვანისრულივრცლად
4აფხაზური ენა და ლიტერატურაXსავალდებულოაფხაზურიქართულენოვანისრულივრცლად
5ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)IXსავალდებულოქართულიარაქართულენოვანისრულივრცლად
6ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)Xსავალდებულოქართულიარაქართულენოვანისრულივრცლად
7ქართული ენა და ლიტერატურაXსავალდებულოქართულიქართულენოვანიპირველივრცლად